HISTORIE SBORU

–1885: Na počátku rozhodnutí o vzniku hasičského sboru v Náchodě byla, jako v mnoha městech, historie požárů města, vůči nimž bylo necvičené a nevybavené obyvatelstvo bezmocné. Náchod zcela vyhořel v roce 1441 při jeho obléhání vojsky Panské jednoty a Slezany. Značná část města pak padla za oběť požárům v letech 1452, 1554 a 1570. V roce 1683 se oheň rozhořel v židovské čtvrti a během dvou hodin se rozšířil na celé město i s krajským předměstím, celkem lehlo popelem 121 domů. V plamenech tehdy zahynulo 16 lidí. Ničivé požáry menšího rozsahu, kdy se počty spálených budov pohybovaly maximálně v desítkách, Náchod postihly v letech 1751, 1753, 1837, 1859, 1862, 1864. Požáry přinesl i válečný rok 1868, kdy byl Náchod okupován Prusy. Ještě v roce 1869 shořelo sedm stodol na Dolním předměstí u děkanské zahrady.

1869–1885: V roce 1869 byly schváleny stanovy a zvolen zřizovací výbor tělocvično-hasičské jednoty Sokol v Náchodě. První cvičení hasičského odboru se zúčastnilo 63 členů. V roce 1872 vznikl samostatný hasičský sbor v Mautnerově továrně. Městský purkmistr Tichý pak v roce 1883 prosadil, aby město Náchod mělo vlastní hasičský sbor spjatý s obcí a v roce 1885 tedy z podnětu Jana Tichého vznikl hasičský sbor měšťanský. Stanovy a vedení ustavilo městské zastupitelstvo.

1886: Na první valné hromadě byl prvním starostou sboru zvolen Josef Tichý, velitelem pak Bohdan Šrůtek.

1889: Na Horském předměstí se konalo první velké veřejné cvičení hasičského sboru, který v té době měl již 145 činných a 4 čestné členy a v jehož výzbroji byly tři čtyřkolové stříkačky.

1895: Městský úřad postavil v Hurdálkově ulici hasičskou zbrojnici, jejíž součástí byly i stáje pro koně.

1914–1921: První světová válka znamenala odchod části hasičského sboru na frontu a aktivity sboru se omezily na činnost skupiny samaritánů, která přepravovala raněné z nádraží do lazaretů a nemocné z domů do nemocnice. Se skončením války skupina zanikla, ale v roce 1921 vznikl při hasičském sboru samaritánský odbor, který v roce 1935 čítal již 121 členů.

1924: Sbor si pořídil za 100.000 Kč automobilovou stříkačku Ebert. Šedesát pět procent ceny zaplatilo město, zbytek hasiči získali od sponzorů.

1935: V době oslav padesátiletého výročí má hasičský sbor 202 členů, z toho 49 činných a 153 přispívajících, z nichž bylo 21 čestných. Sbor se při oslavách veřejnosti představil v ukázkovém cvičení na náchodském náměstí a oslava byla ukončena v sokolské zahradě.

1938–1939: Po Mnichovské dohodě v roce 1938 Německo zabralo české pohraničí. O rok později došlo k okupaci i zbytku Československa. S příchodem okupantů byla omezena činnost řady spolků, některé byly rozpuštěny. Hasiči, jako organizace veřejně potřebná, pracovali dál, ale jako požárně-policejní hlídky, s omezením setkávání a vzdělávací činnosti. Vznikly nové stanovy, ke kterým nebyly povoleny připomínky. Podle nich původní hasičské župy nahradily nově zřízené obvody a okresní hasičské jednoty.

1940–1945: Během válečných let byla ze členů hasičského sboru v Náchodě sestavena dvě stálá požární družstva, podřízená městskému úřadu. Hasičskému sboru byla doplněna technika, sbor získal výkonnější stroje.

1945: Při útěku německých vojsk na konci války přes Náchod bylo úkolem náchodských hasičů v uniformě provádět zajišťování zbraní německých vojáků a důstojníků SS a skladovat je v náchodském pivovaru. Hned po válce došlo k ukončení činnosti městem placené hasičské jednotky. Z prvního patra budovy hasičské zbrojnice byli vystěhováni dosavadní nájemníci a po stavebních úpravách se do uvolněných prostor dvou bytových jednotek nastěhovali velitel a strojník sboru. Vznikla tam též zasedací místnost pro sbor. Tím se splnil dávný záměr hasičů, aby budova sloužila členům, kteří zabezpečí techniku, a aby se urychlil výjezd k požárům.

1946–47: Náchod postihly dva velké požáry – požár tzv. ředitelské vily bývalé Doctorovy tkalcovny naproti náchodskému nádraží v roce 1946 a rok na to velký požár v areálu Rubeny, poté, co vyhořel bývalý obytný dům v Nerudově ulici.

1953: Podle Zákona O ochraně před požáry a jinými živelními katastrofami z roku 1950 byla provedena reorganizace hasičů. Byla ustavena čtyři požární družstva a se začleněním hasičů do organizací Národní fronty se název sboru změnil na Místní jednotu ČSPO. Financování sboru převzal stát.

1963: Došlo k největšímu poválečnému požáru v Náchodě – ve skladišti surové bavlny n. p. Tepna v Borské ulici. Likvidace požáru byla složitá, jeden hasič byl zraněn.

1969–1970: Po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 se v roce 1969 změnilo státoprávní uspořádání na federální a v roce 1970 je po jednáních mezi okresním a městským národním výborem byla zřízena jednotka profesionálních požárníků (Veřejný požární útvar). Prozatímně byla umístěna v hasičské zbrojnici náchodských dobrovolných hasičů v Hurdálkově ulici. Spolu s budovou převzal VPÚ i veškerou požární techniku a vybavení.

1971: Od května byla Okresní ohlašovna požárů, kde do té doby sloužili pracovníci OIPO a členové MJ PO, postupně obsazována nově přijatými příslušníky VPÚ, kteří v druhé polovině roku převzali obsluhu ohlašovny kompletně. Společná výjezdová činnost Požárního sboru Náchod a VPÚ probíhala až do listopadu, kdy byl evidován poslední společný výjezd. Dobrovolným hasičům zůstalo právo na užívání zasedací místnosti, ale i to časem s rozšiřujícími se potřebami VPÚ zaniklo.

1972–1988: S chybějící technickou i prostorovou základnou, stárnoucími členy a ubývající perspektivou ztratil sbor významnou část členské základny a svými aktivitami se omezil na preventivnní činnost a asistenci při společenských akcích. V roce 1985. kdy sbor slavil 100 let, měla členská základna 34 členů.

1989–1997: Rozsáhlé změny odstartoval listopad 1989. Z požárníků se znovu stali hasiči, vzniklo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

1998–současnost: V roce 1998 byly ve Velkém Poříčí upraveny prostory, do kterých se z Hurdálkovy ulice v Náchodě přestěhovali profesionální hasiči. Město Náchod vrátilo původní prostory sboru a z dobrovolných hasičů začalo budovat vlastní výjezdovou jednotku. Tato změna se pro sbor stala novým začátkem. V současné době je hlavní činnost SDH Náchod zaměřena na výchovu a přípravu členů zásahové jednotky. Jsme nápomocni při různých kulturně- společenských a sportovních akcích města Náchoda. Svépomocí jsme rekonstruovali polní kuchyni, se kterou zajišťujeme občerstvení při těchto akcích. Ve spolupráci s jednotkou se podílíme na různých akcích, například zajišťujeme asistence při ohňostrojích, přednášky a ukázky pro školy, školky a mnoho dalších aktivit.