AKTUALITY

K dnešnímu dni vyjela jednotka v roce 2020 ke 60 zásahům.


Zásahy jednotky za rok 2019

Celkově jednotka Náchod vyjela ke 112 zásahům u kterých hasiči strávili 97 hodin a 10 minut, což je opět nejvíce od znovuobnovení jednotky v roce 1999. U 57-mi zásahů jsme byli na místě jako první jednotka a naopak v pěti případech jsme byli odvolání ještě před příjezdem na místo. Posledních 15 zásahů hasiči družstva město vyjížděli z vysněné nové zbrojnice v Raisově ulici. Nejvíce bylo takzvaných technických událostí, kde se jednalo převážně o popadané stromy a následky přívalových dešťů či nouzové otevírání uzavřených prostor. Těchto zásahů bylo celkem 42 a hned v závěsu byly samozřejmě požáry, kterých bylo loni 39. Dále jednotka vyjížděla k planým poplachům, kterých bylo 23 a z toho se v 15-ti případech jednalo o poruchu na čidlech elektronické požární signalizace (EPS), ale zároveň se v 5-ti případech jednalo o neohlášené pálení i přes to, že ohlášení pálení v dnešní době technologií zabere přibližně 5 minut vašeho času. Zasahovat jsme sice nakonec nemuseli, ale vyjet ano a to často i v nočních hodinách. Další události, u kterých jsme zasahovali, byly například úniky nebezpečných látek, dopravní nehody či pátrání po pohřešované osobě v Pekelském údolí. V rámci plošného pokrytí kraje jsme ve 12-ti případech zasahovali mimo katastr obce Náchod a z toho dvakrát v rámci mezinárodní pomoci v sousední Polské republice.

Zde můžete vidět u kolika zásahů byla jednotlivá družstva jednotky Náchod:
Družstvo město: 107 zásahů
Družstvo Běloves: 28 zásahů
Družstvo Lipí: 20 zásahů
Družstvo Dobrošov: 2 zásahy

Graf znázorňující podíl jednotlivých typů událostí na celkovém počtu zásahů

Graf znázorňující počet zásahů jednotky za jednotlivé roky


Hasiči v novém ustrojení


I v letošním roce Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod počítá s obnovou osobních ochranných pracovních prostředků pro své členy. Díky dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0233 ve výši 250 tisíc korun se realizuje nákup těchto pracovních prostředků. Členové JSDH dostanou nový zásahový ochranný oděv pro zdolávání požárů na volném prostranství, třívrstvý zásahový oblek, zásahovou obuv a zásahové rukavice. Vzhledem k novým materiálům, které propůjčují prostředkům vysokou ochrannou schopnost a mechanickou odolnost, dojde ke zlepšení bezpečnosti, akceschopnosti a komfortu zasahujících hasičů, kdy jsou na ně kladeny vysoké požadavky při zásazích.
JSDH Náchod tvoří sedm družstev: Náchod město, Běloves, Lipí, Babí, Jizbice, Dobrošov, Pavlišov. Jednotka je členem IZS a je zařazena v poplachovém plánu Královéhradeckého kraje v kategorii JPO III/1 s výjezdem do 10 minut z místa dislokace. Každý rok JSDH Náchod zasahuje u více jak 100 událostí nejen v katastru města Náchoda.


Modernizace hasičské výstroje u náchodské jednotky

U všech výjezdových družstev Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod proběhla na přelomu roku 2018 – 2019 modernizace hasičské výstroje. S financováním jednotlivých prvků hasičské výstroje pomohl Královéhradecký kraj v rámci účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu kraje z projektu číslo 18RGI02-0215. Z této dotace byly zakoupeny rukavice s tepelnou odolností určené pro zásahy při požárech a rukavice na technické zásahy. Mezi technické zásahy patří například likvidace následků živelních pohrom, ke kterým jednotka vyjíždí nejčastěji. Jedná se převážně o popadané stromy či zatopené sklepy. Dále byly pořízeny speciální třívrstvé zásahové obleky, které jsou určeny pro práci při požárech s vysokými tepelnými účinky v uzavřených prostorách, a jednovrstvé pracovní stejnokroje určené pro práci a údržbu techniky. Pro práci nad volnou hloubkou byly zakoupeny zásahové opasky s karabinou, které slouží k sebejištění hasičů. Pro práci na vodní hladině byly pořízeny přilby, kterých bylo již použito u zásahu pátrání po pohřešované osobě podél řeky Metuje. K evakuaci osob ze zakouřených prostor byly pořízeny vyváděcí masky.

Celkový počet zakoupených prostředků hasičské výstroje:
rukavice na technické zásahy Lesley Plus – 40 párů
rukavice zásahové, hasičské Josephine – 20 párů
zásahový oblek (komplet) Patriot Elite – 9 ks
pracovní stejnokroj PSII Nomex Comfort – 3 ks
opasek zásahový, AP1/2 Cobra s karabinou – 20 ks
helma pro práci na vodě Hiko Buckaroo – 4 ks
evakuační maska EVAC HOOD – 2 ks

Celková částka za nakoupené prostředky činila 283 109,- Kč. Z toho bylo 250 000,- Kč pokryto z uvedené dotace Královéhradeckého kraje. Zbylých 33 109,- Kč dofinancovalo město Náchod. Nové osobní ochranné pracovní prostředky jsou již rozděleny do jednotlivých družstev a využívány při výjezdech.  

V květnu je plánována dostavba nové hasičské zbrojnice v ulici Raisova, kam se bude stěhovat družstvo sídlící v ulici Hurdálkova. O termínu slavnostního otevření zbrojnice pro veřejnost Vás budeme informovat.


Kurz nositele dýchací techniky

V sobotu 23. března se členové naší jednotky zúčastnili základního kurzu nositele dýchací techniky. Jednalo se převážně o naše „nováčky“, kteří se tak dostali o krok dál ke kompletnímu doškolení a plnohodnotnému zařazení do výjezdové jednotky. Z náchodské jednotky se zúčastnilo kurzu celkem sedm hasičů. Čtyři z našeho družstva a po jednom hasiči z družstev Běloves, Lipí a Dobrošov. Hasiče čekal rozsáhlý výklad teorie od zkušených instruktorů, který byl završen teoretickým testem. Dále následovala část praktická, kde si hasiči všechny nabrané zkušenosti vyzkoušeli v praxi. Cílem praktické části je poslat skupiny hasičů v dýchací technice do prostor simulujících zakouřené vnitřní prostory a prověřit jejich chování v takovéto situaci.
Jak teoretickou tak praktickou část všichni hasiči úspěšně splnili a dostali osvědčení nositele dýchací techniky. Nyní je ještě bude čekat pár školení a cvičení u nás, kde prohloubí své nabyté znalosti a dovednosti a postupně budou vysílání v dýchací technice i při zásazích.  


Školení jednotek okrsku Náchod

Ve středu 9. ledna 2019 začalo již tradiční pravidelné školení hasičů jednotek sborů dobrovolných hasičů okrsku Náchod. Pro tato školení, která probíhají každoročně v měsících leden a únor, jsme už po několikáté poskytli prostory a zajistili členy našeho sboru občerstvení. Účast bývá každoročně větší a větší, na prvním školení bylo přes 60 hasičů i hasiček, takže na školení využíváme největší místnost a to garáž pro cisternu a i tak jsme se sotva vešli. Pokud budeme příští rok velitelem okrsku znovu požádáni o poskytnutí prostor pro školení, budeme moct nabídnou nové, lépe vyhovující prostory v nové zbrojnici.
Převážně nás školí příslušníci HZS ze stanice Náchod na předepsaná témata pro daný rok, tudíž jsou školení velmi kvalitní a jelikož jdou naši školitelé „s dobou“, jako například zasvěcení do „D“ programu, či resuscitaci za pomocí Automatizivaneho externího defibliratoru (AED), tak se hasiči dozvídají i nové věci a zároveň se ale i v těch už zaběhnutých utvrzují.
V našem případě tato školení nejlépe využijí naši noví hasiči, pro které to jsou většinou všechno úplně nové věci, ale účastní se ho celá jednotka, jelikož opakování je matka moudrosti.


Zásahy jednotky za rok 2018

Rok 2018 byl pro celou jednotku velmi náročný. Celkově jednotka vyjela ke 102 zásahům, což je nejvíce od znovuobnovení jednotky v roce 1999. Nejvíce bylo takzvaných technických událostí, kde se jednalo převážně o popadané stromy a následky přívalových dešťů. Těchto zásahů bylo celkem 45 a hned v závěsu byly samozřejmě požáry, kterých bylo loni 36. Dále jednotka vyjížděla k planým poplachům, které byly zapříčiněny nejčastěji poruchami na čidlech Elektronické požární signalizace v místních firmách. Zasahovat jsme sice nakonec nemuseli, ale vyjet jsme tak jako tak museli a to často v nočních hodinách. Dalšími událostmi, u kterých jsme zasahovali, byly například úniky nebezpečných látek, dopravní nehoda a záloha na vlastní zbrojnici z důvodu delší nepřítomnosti HZS KHK stanice Náchod, kde jsme v jednom případě strávili na zbrojnici cca 18 hodin z důvodu rozsáhlého požáru lesa na Policku.

Zde můžete vidět u kolika zásahů byla jednotlivá družstva jednotky Náchod:
Družstvo město: 93 zásahů
Družstvo Lipí: 24 zásahů
Družstvo Běloves: 19 zásahů
Družstvo Dobrošov: 2 zásahy

Graf znázorňující podíl jednotlivých typů událostí na celkovém počtu zásahů v roce 2018.


Výcvik nových hasičů

V prosinci začalo školení a výcvik dvou nových zájemců do naší jednotky. Hoši za námi sami přišli se zájmem stát se dobrovolními hasiči, tak jsme se jich ujali. Nejdříve bylo potřeba je seznámit s veškerým vybavením a technikou, kterou jednotka disponuje, naučit je teorii, v garáži naučit na sucho manipulaci s hadicemi a 22. prosince proběhl v areálu Technických služeb Náchod první menší „mokrý“ výcvik, kde měli za úkol vytvořit dopravní vedení „B“, připojit rozdělovač a pokračovat v útočném vedení „C“. Dále si hasiči vyzkoušeli práci s proudnicí, rozdělovačem a vyzkoušeli si i práci s vysokotlakým proudem. Hoši budou nadále absolvovat školení a praxi v minimálním počtu 40 hodin a pokud prokáží, že zvládají základy, tak budou po dohodě s velitelem jednotky zařazeni do výjezdu, kde se budou pod dohledem zkušenějších kolegů zdokonalovat praxí, až se z nich stanou opravdoví, plnohodnotní hasiči. Dále už je pak čeká podle zájmu a předvedené šikovnosti kurz Nositele dýchací techniky, popřípadě kurz Strojníka, nebo kurz na obsluhu motorové řetězové pily.
Hasičem v naší jednotce se může stát každý starší 18ti let po prodělání příslušných zdravotních prohlídek a absolvování příslušných školení. Hlavní podmínkou je chtít a počítat s tím, že je to spousta dřiny a stráveného času a hlavně je to dobrovolné bez nároku na odměnu. Pokud máte zájem, tak nám napište e-mail, nebo se zastavte v pondělí mezi 16. a 18. hodinou ve zbrojnici v ulici Hrudálkova, rádi Vás uvidíme.


Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nachod

15. prosince 2018 se v sále restaurace Slavie konala tradiční výroční valná hromada sboru. Za přítomnosti členů sboru, výboru a významných hostů byla shrnuta práce sboru a jednotky v roce 2018, přednesen a schválen plán na rok 2019, oceněni někteří členové a došlo i na gratulace ke dvoum novým „přírůstkům“ narozených našim hasičkám v roce 2018. Mezi hosty, kterým děkujeme, že nás poctili svoji účastí, patří za Hasičský záchranný sbor ředitel územního oboru Náchod plk. Ing. David Pouč, za Okresní sdružení hasičů Náchod vedoucí OR prevence František Kraus a za Město Náchod starosta a poslanec Parlamentu České republiky Jan Birke a místostarostové Ing. Jan Čtvrtečka a Ing. Pavla Maršíková.


Nové zásahové vozidlo – Opel Vivaro, VEA – L1

20. října 2018 byly předány jednotce z ruky starosty města Jana Birke klíče od nového velitelského vozu značky Opel Vivaro. Starosta, spolu s místostarostou Janem Čtvrtečkou a tiskovou mluvčí města Ninou Adlof, je předal veliteli jednotky Tomáši Kavanovi. Vozidlo je devítimístné a bude sloužit převážně
k potřebám velitele jednotky. „Nové hasičské auto jsme včera náchodským dobrovolným hasičům předali už se všemi potřebnými polepy a vypadá opravdu skvěle! Díky všem hasičům, kteří toho „krasavce“ takhle vylepšili a připravili do služby a teď už jen, ať dobře slouží všem.“ napsal starosta na svůj facebookový profil. Foto nového vozidla najdete v rubrice Technika.


Nejtvrdší hasič přežívá

6. 10. 2018 se náš člen Josef Petrů zúčastnil mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA, kde reprezentoval náš sbor a také SH ČMS Královehradeckého kraje. Soutěže se celkem zúčastnilo 65 dobrovolných hasičů a Pepa se umístil na krásném 33. místě a je nejlepším hasičem z Královehradeckého kraje. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k dosaženým výsledkům.